دستگاه برش نوار اسپان باند

دستگاه نواربر طاقه بر نیمه اتوماتیک

این دستگاه در عرض های مختلف با توانایی برش پارچه تا قطر40سانتی متر تولید میشود

تیغه این دستگاه نواربر پارچه با توجه با درخواست مشتری از تیغ معمولی و تیغ مخصوص آلمانی برای برش روی دستگاه نصب میشود

سانت زدن و برش پارچه در این دستگاه بصورت دستی انجام میشود و چرخش طاقه پارچه توسط دستگاه انجام میشود و بعد از سانت زدن دستی اهرم بصورت دستی پایین می آید

این دستگاه همچنین بصورت سانت زن اتوماتیک میتواند ساخته شود

09120721544 09355306716

 
image01
Top